platné a účinné od 01.05.2018

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) spoločnosti ATEX Sportswear SK, s.r.o., so sídlom SNP 1249/62 058 01  Poprad,  , IČO: 44190166, DIČ: SK2022624307, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 25554/P (ďalej len „Spoločnosť“).

Vzhľadom k tomu, že sme správcom osobných údajov, radi by sme Vás, užívateľov webovej stránky eshop.atexsport.sk  informovali o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Tieto Zásady sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. „GDPR“.

1. Kde sa na nás môžete obrátiť?

Obracať sa na nás môžete s akýmikoľvek otázkami cez webový formulár, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach, alebo pomocou e-mailu. Naša e-mailová adresa je info@atexsport.sk.

2. Pre aké účely a na základe akého právneho dôvodu spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

 • poskytovania našich služieb či uzatvárania zmlúv,
 • aby sme mohli reagovať na Vaše otázky či žiadosti v oblasti ochrany osobných údajov,
 • aby sme Vám posielali obchodné oznámenia,
 • alebo aby sme chránili naše práva.

Vaše osobné údaje teda predovšetkým spracovávame, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu o poskytovaní našich služieb.

Právnym dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy v prípade poskytovania našich služieb či uzatvárania zmlúv,
 • splnenie právnej povinnosti v prípade Vašich otázok a žiadostí ohľadne ochrany osobných údajov,
 • náš oprávnený záujem v prípade zasielania obchodných oznámení alebo ochrany našich práv, alebo
 • prípadný súhlas v prípade zasielania obchodných oznámení.

3. Aké osobné údaje o Vás spracovávame a ako dlho?

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať prostredníctvom našich internetových stránok, formulárov, aplikácií či iných zariadení.

Pre účely vytvorenia a správy účtov na internetových stránkach o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mailovú adresu, pohlavie, identifikačne číslo, užívateľské meno a heslo, detaily objednávky, názov obchodnej firmy. Tieto informácie spracovávame za účelom správy objednávok, odpovedí na Vaše otázky, zapojenie do vernostného programu, nastavenie preferencií a v prípade, že budete súhlasiť, tak zasielanie marketingových oznámení.

Pre účely správy objednávok o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mailovú adresu, informácie o využití produktov a služieb, geolokačné údaje z webového prehliadača, platobné údaje, alebo histórii nákupov. Tieto informácie spracovávame za účelom dokončenia objednávky, aby sme Vás mohli informovať o stave nákupného procesu, meranie spokojnosti, spracovali platbu Vašej objednávky, viedli evidenciu o stave objednávky, prípadnej zmene objednávky, prípadnej reklamácií objednávky. Platobné údaje nezhromažďujeme priamo, ale prostredníctvom našich partnerov. Geolokačné údaje zhromažďujeme, za účelom odporúčania lepších služieb a produktov a pre štatistické účely.

Pre účely zasielania newsletterov a reklamných oznámení o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Tieto informácie spracovávame iba s Vašim súhlasom.

Pre účely správneho fungovania a personalizácie internetových stránok môžeme využiť súbory Cookies. Vďaka nim o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: prihlasovacie údaje, históriu, geolokačné údaje, IP adresu, informácie o prehliadači a zariadení a ďalšie štatistické údaje. Tieto údaje nám umožňujú zlepšenie fungovania stránok a poskytnúť nám štatistické údaje o správaní návštevníkov na stránkach.

Pre účely zaistenia komunikácie s klientom a to najmä odpovede na otázky o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, telefón, e-mailovú adresu. Tieto informácie spracovávame za účelom spracovania Vašej požiadavky.

V prípade neposkytnutia týchto údajov nemôžeme poskytovať naše služby, pretože sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy. Osobné údaje môžeme spracovávať až 10 rokov od poskytnutia našej služby. V prípade, že k poskytnutiu služby nedošlo, a ani nedôjde, údaje budú zmazané do 12 mesiacov od skončenia poslednej komunikácie. 12 mesiacov sa javí ako rozumne stanovená doba pre prípad, že by došlo k obnove obchodných jednaní.

Vaše osobné údaje môžeme v konkrétnom prípade spracovávať dlhšie, pokiaľ nám to stanovia niektorý z právnych predpisov najmä v oblasti daní, účtovníctva či archívnictva.

4. Osobné oznámenia

Pokiaľ sme s Vami uzavreli zmluvu, tzn. poskytli sme Vám službu, a nepožiadali ste o NEPOSIELANIE obchodných oznámení pomocou zaškrtávacieho okienka, dovoľujeme si Vám posielať obchodné oznámenia. Požiadanie o neposielaní obchodných oznámení nebude a nemôže mať akékoľvek negatívne dôsledky. V obchodných oznámeniach budú informácie o našich službách, produktoch alebo zaujímavých informáciách, ktoré by Vás mohli v súvislosti s našimi službami zaujímať.

Kedykoľvek môžete požiadať o zrušenie zasielania obchodných oznámení. Môžete tak urobiť na našej kontaktnej e-mailovej adrese, pomocou formuláru na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-maily obsahujúcom obchodné oznámenia.

Obchodné oznámenia Vám tiež môžeme posielať, pokiaľ ste nám pre tento účel vopred udelili súhlas, bez toho aby sme s Vami uzavreli zmluvu o našich službách. Tento súhlas ide kedykoľvek odvolať správou na našej kontaktnej e-mailovej adrese, pomocou formuláru na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-maily obsahujúcom obchodné oznámenia.

5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu

Naša spoločnosť sa vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohoto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme. Pro tento účel používame automatické informační systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie poznať, odhadnúť budúce riadenie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. Kto sú naši partneri?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržujú pravidlá ochrany osobných údajov a uzavreli sme s nimi zmluvu o spracovaní osobných údajov. Zoznam našich obchodných partnerov Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

7. Kto môže mať prístupy k Vašim osobným údajom?

Pre marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ich úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť tretie osoby, alebo externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zaisťujúce riadny chod spoločnosti a spracovanie osobných údajov pre marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktne pravidlá ochrany osobných údajov. Poskytujeme im len informácie, ktoré potrebujú pre poskytnutie služby. Takýmito spoločnosťami môžu byť IT spoločnosti zaisťujúce správny chod IT služieb, hostingových služieb, a správny chod HW. Externé marketingové agentúry. Externí grafici. Externí programátori. Externí spoločnosti, zaisťujúce platobné portály.

8. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Nespracovávame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

9. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim subdodávateľom, ako našim spracovateľom osobných údajov. Môže napríklad ísť o osoby, ktoré s nami úzko spolupracujú na základe živnostenského oprávnenia, alebo môže ísť o našich prípadných externých IT správcov či spoločnosti poskytujúce cloudové alebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

10. Odovzdávanie do tretích krajín

Pre spracovanie Vašich osobných údajov môžeme využívať online služby napr. spoločnosti Google LLC či Microsoft Corporation alebo e-mailingové služby spoločnosti The Rocket Science Group, LLC (známa pod značkou MailChimp). Tieto spoločnosti sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, a sú zapísané v tzv. štíte EU-USA na ochranu súkromia. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Európska komisia vydala rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane vo vzťahu k tomuto štítu, a to v režime čl. 45 odst. 9 GDPR, teda také odovzdávanie osobných údajov nevyžaduje zvláštne povolenie.

11. Vaše práva

Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje máte právo na:

 • prístup k týmto osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • výmaz osobných údajov,
 • prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • a na prenositeľnosť osobných údajov.

Máte taktiež právo na podanie sťažnosti na dozorný úrad. Môžete tak urobiť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Webová adresa dostupná tu: https://www.uoou.sk/.

12. Popis jednotlivých práv

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás dostať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, vrátane informácie o spracovaní, podľa čl. 15 GDPR:

 • účel spracovania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemca alebo kategória príjemcov osobných údajov,
 • doba, po ktorú bude dochádzať k spracovaniu, či kritériá,
 • právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, námietky proti spracovaniu,
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán,
 • všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás,
 • že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a informácie o tom,
 • v prípade odovzdávania do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, informácie o vhodných zárukách podľa čl. 46 GDPR vzťahujúce sa na odovzdanie.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby sme opravili nepresné údaje, prípadne ich doplnili, a to v súlade s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali za podmienok podľa čl. 17 GDPR. Osobné údaje musíme pre Vás vymazať, a to iba za predpokladu, že:

 • osobné údaje nie sú už potrebné pre účely spracovania,
 • došlo k odvolaniu súhlasu a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu,
 • spracovanie je protiprávne,
 • výmaz je nutný k splneniu právnej povinnosti, alebo
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti v zmysle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že máte právo na to, aby sme spracovanie Vašich osobných údajov obmedzili, a to za podmienok podľa čl. 18 GDPR.

Ďalej máte právo na prenositeľnosť, čo znamená, že máte právo na to, aby sme Vám odovzdali Vaše údaje v strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase alebo na zmluve (plnení zmluvy) a zároveň sa spracovanie robí automatizovane, a to podľa čl. 20 GDPR.

13. Právo vzniesť námietku

Výslovne Vás upozorňujeme na Vaše právo vzniesť námietku. Toto právo znamená, že máte právo vzniesť námietku proti akémukoľvek priamemu marketingu. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, prestaneme s priamym marketingom.

Právo vzniesť námietku je možné taktiež všeobecne využiť proti spracovaniu osobných údajov na základe právneho dôvodu – „oprávneného záujmu“ alebo „plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovania založeného na týchto právnych dôvodoch“. K tomuto právu viď článok 21 GDPR.

Vzniesť námietku môžete na našu e-mailovú adresu info@atexsport.sk.