Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, anglicky General Data Protection Regulation; ďalej len „GDPR“), podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) a podľa zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov udeľujem týmto spoločnosti:

ATEX Sportswear SK, s.r.o., so sídlom SNP 1249/62, 058 01  Poprad, IČO: 44190166, DIČ: SK2022624307, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 25554/P (ďalej len „Spoločnosť“), ako správcovi osobných údajov, súhlas s tým, aby po dobu trvania zmluvného vzťahu/zmluvných vzťahov uzatvorených medzi mojou osobou, príp. osobou, ktorej som zákonným zástupcom a Spoločnosťou a následne tri roky po jej/ich skončení alebo po dobu jedného roka, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde, 10 rokov spracovávala (a to i automatizovane a najmä prostredníctvom zhromažďovania, monitorovania, profilovania, vyhodnocovania a uchovávania, ukladania na nosiče informácií, sprístupňovania, upravovania alebo pozmeňovania, vyhľadávania, používania, odovzdávania, šírenia, zverejňovania, výmeny, triedenia alebo kombinovania, blokovania a likvidácie) moje citlivé a osobné údaje pre účely:

 • Zistenie mojich relevantných potrieb ako zákazníka Spoločnosti
 • ponúknutie a poskytnutie vhodných obchodných ponúk a benefitných zákazníckych programov Spoločnosti

Taktiež na rovnakú dobu udeľujem Spoločnosti súhlas so zasielaním obchodných oznámení, ponúk a benefitných zákazníckych programov Spoločnosti a dotknutých obchodných partnerov, a to ako elektronickými prostriedkami, tak v tlačenej forme.

Osobné údaje, ktoré budú na základe tohoto súhlasu spracovávané, zahrňujú meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt/miesto podnikania, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia a oblasť záujmu, číslo bankového účtu, údaje z predložených dokladov, údaje o platbách, telefónne a e-mailové spojenie, informácie identifikujúce zariadenia alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách.

Na základe tohoto súhlasu je Spoločnosť oprávnená poskytnúť moje osobné údaje k hore uvedeným účelom taktiež dotknutým obchodným partnerom, najmä dopravcom.

Poučenie správcu o právach subjektu údajov podľa §12 a 21 ZOOÚ.

Spoločnosť, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich citlivých a osobných údajov Spoločnosti.

Spoločnosť spracováva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou / právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES zo dňa 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných dát č. 108, vyhlásený pod č. 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOU“).

ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s ZOOÚ, pričom tieto osobné údaje zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu 10. rokov / trvanie zmluvného vzťahu a následne tri roky po jeho skončení alebo po dobu jedného roka, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde/.

ZÁKLADNÉ ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • plnenie zmluvy a poskytovanie služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • splnenie právnej povinnosti;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane)
 • vedenie zákazníckej evidencie
 • posielanie blahoželaní a darčekových poukážok k narodeninám
 • ponúknutie a poskytnutie vhodných obchodných ponúk a benefitných zákazníckych programov Spoločnosti
 • zistenie relevantných potrieb ako zákazníka Spoločnosti.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie;
 • údaje o adrese: adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa;
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, oblasť záujmu, a ďalšie osobné údaje plynúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť získava osobné údaje najmä od subjektov údajov vrámci jednania o uzatvorení zmluvy, príp. od tretích osôb.

Spoločnosť vždy informuje subjekty údajov o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby a kedy je naopak dobrovoľné, avšak poskytnutie takých osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a Spoločnosťou a taktiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

Spoločnosť za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, preukázateľnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so subjektami údajov (predovšetkým telefonické hovory na zákaznícke linky). Subjekt údajov je o tejto skutočnosti dopredu informovaný a je oprávnený tento postup odmietnuť.

SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov popri Spoločnosti a jej zamestnancoch spracované taktiež Spracovateľmi, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretých v súlade s ZOOÚ medzi Spracovateľom a Spoločnosťou ako Správcom. Sú nimi najmä zmluvní dopravcovia. Spoločnosť odovzdáva niektoré OÚ zákazníkov (e-mailová adresa, číslo a dátum objednávky a zoznam objednaných produktov) spoločnosti FOREGROUND, s.r.o., so sídlom Cejl 37/62, IČO: 29282764, Zábrdovice (Brno-stred), 602 00 Brno, spisová značka C 70799 vedená na Krajskom súde v Brne pre účely CRM (administrácia eshopu https://eshop.atexsport.sk).

Spoločnosť spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je Spoločnosťou technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOÚ. Rovnaké zabezpečenie vyžaduje Spoločnosť i od Spracovateľov osobných údajov.

Spoločnosť informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti predané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, o spracovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

Spoločnosť poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takej informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že Spoločnosť alebo zmluvný spracovateľ Spoločnosti vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozporu so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

 • požiadať Spoločnosť alebo jej zmluvného spracovateľa o vysvetlenie
 • požadovať, aby Spoločnosť alebo jeho zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav
 • hlavne je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Spoločnosť vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a som si vedomí toho, že ho môžem kedykoľvek odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že neudelenie alebo odvolanie tohoto súhlasu môže mať za následok to, že niektoré dodávky či služby nebude možné ponúknuť na mieru mojim  potrebám. Poskytovanie dodávok či služieb však v žiadnom prípade nie je podmienené udelením tohoto súhlasu.

Beriem na vedomie, že udelením tohoto súhlasu nie je nijako dotknuté právo Spoločnosti posielať obchodné ponuky a oznámenia z dôvodu ponúkania vlastných produktov a služieb po dobu trvania zmluvy.