Obchodné podmienky 

Kúpna zmluva – objednávka (objednávkový formulár)

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom e-shopu ATEXSPORT.SK 

K objednaniu si objednávateľ vyberie tovar, vyplní objednávkový formulár a prostredníctvom webového formulára odošle predávajúcemu. Objednávka musí obsahovať predovšetkým údaje:

  • meno a priezvisko objednávateľa
  • adresu objednávateľa
  • druh, množstvo a cenu tovaru
  • telefonický a e-mailový kontakt
  • ak je objednávateľ  právnická osoba, alebo SZČO, musí prevádzkovateľa e-shopu kontaktovať na email najneskôr pred expedovaním tovaru a uviesť IČO, DIČ, platca DPH uvedie IČ DPH. V prípade neuvedenia týchto údajov bude objednávka vybavená ako objednávka súkromnej osoby. Spätná oprava faktúry nie je možná.

Objednávka vyplnená a odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy (ďalej iba „návrh“) v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Objednávateľ má právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zrušiť elektronickou formou (ďalej iba „e-mailom“) kedykoľvek pred jej potvrdením predávajúcim, po potvrdení iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Iné zrušenie návrhu alebo inou formou ako e-mailom predávajúci neakceptuje. Pokiaľ spotrebiteľ zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad doprava k zákazníkovi).

Storno objednávky môže predávajúci realizovať, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude objednávateľ zo strany predávajúceho vyrozumený.

Potvrdením návrhu predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku. Každá objednávka, pri ktorej objednávateľ nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok je záväzná.

Zmluvné strany

Predávajúci: 

ATEX Sportswear SK, s.r.o., SNP 1249/62, 058 01  Poprad, IČO: 44190166, DIČ: 2022624307

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 25554/P.

Objednávateľ:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá pravdivo uviedla potrebné údaje na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 051/772 15 97 

fax č. 051/772 15 96

e-mail: po@soi.sk

Popis tovaru a cena

Popis tovarových položiek spolu s cenami tovaru a prepravným sú uvedené na stránke e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je vždy upresnená objednávateľovi potvrdením objednávky e-mailom.

Dodacie podmienky

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky e-mailom. Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje. Tovar sa doručuje poštou, prípadne na dobierku. Doba dodania tovaru spotrebiteľovi odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim je 10 až 15 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru. Ak tovar nemožno doručiť z dôvodu skončenia výroby tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, predávajúci sa pokúsi zabezpečiť zodpovedajúcu náhradu za obdobných podmienok, ale iba s písomným, prípadne elektronickým súhlasom (mailom) objednávateľa.

Pri preberaní tovaru na dobierku obdrží objednávateľ doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru pri platbe na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane spotrebiteľ mailom.

Doručovanie tovaru kuriérom prebieha v pracovné dni. Ak ste do 2 pracovných dní od nášho upozornenia o expedícií tovaru mailom neobdržali zásielku, prosím kontaktujte nás.

Platobné podmienky

Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri doručení tovaru alebo na účet spoločnosti ATEX Sportswear SK, s.r.o. po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Predávajúci má právo požadovať zálohovú platbu vo výške 50 % z kúpnej ceny na účet spoločnosti ATEX Sportswear SK, s.r.o. 

Cena dopravy vrámci SR ……………………………………..   3,70 € 

Cena dopravy do ČR         ..….………………………………. 15,00 €

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO) a preto sa tento údaj môže líšiť. Pokiaľ nie je uvedené inak, je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope záruka 36 mesiacov na výrobné vady. Záručná doba, všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Faktúra zároveň slúži ako doklad o záručnej dobe.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy objednávateľ prevzal tovar. Nárok na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach objednávateľom. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na objednávateľa v momente prevzatia tovaru.

Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci v prípade, ak objednávateľ takéto chyby alebo rozdiely v množstve zistí kontrolou pred kuriérom a oznámi to predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru. V takomto prípade, ak sa zistia chyby tovaru alebo rozdiel v množstve pri prevzatí tovaru, objednávateľ je povinný vykonať zápis do dodacieho listu a kuriér je povinný potvrdiť objednávateľovi zápis do dodacieho listu, že tovar je chybný, alebo že existujú rozdiely v množstve tovaru. Za iný spôsob reklamácie predávajúci nenesie zodpovednosť.

Objednávateľ má právo požadovať odstránenie záručných chýb ak sú odstrániteľné, v opačnom prípade môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Objednávateľ má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z chýb tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o chybe tovaru, v opačnom prípade má toto právo predávajúci.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy objednávateľ. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar objednávateľ od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru spotrebiteľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie, ktorého bez chýb potvrdil objednávateľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za chybu veci a nedá sa ako taká reklamovať.

Reklamácie - postup

V prípade reklamácie zakúpeného tovaru je potrebné na našu emailovú adresu info@atexsport.sk zaslať fotografiu reklamovaného tovaru s detailom na reklamovanú chybu. Po prijatí fotodokumentácie Vám zašleme odpoveďou na email predbežné vyjadrenie o reklamácií spolu s elektronickým reklamačným protokolom. Ak sa rozhodnete reklamáciu uskutočniť, je potrebné vyplnený elektronický formulár vytlačiť a priložiť k reklamovanému tovaru. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka. Reklamovaný tovar sa neposiela na dobierku, pretože nebude prevzatý. Po obdržaní zásielky bude reklamácia spracovaná a najneskôr do 30 dní od príjmu reklamácie Predávajúci zašle písomné stanovisko o výsledku reklamácie. V prípade nedodržania reklamačného poriadku si ATEX Sportswear SK, s.r.o. vyhradzuje právo reklamáciu neprijať. Chybne reklamovaný tovar je v takom prípade možné vyzdvihnúť len osobne na adrese ATEX Sportswear SK, s.r.o., SNP 1249/62, 058 01 Poprad.

Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore, ak sa jedná o reklamáciu do 12 mesiacov od zakúpenia tovaru. V prípade zamietnutia reklamácie je reklamovaný tovar možné vyzdvihnúť bezplatne, na adrese: ATEX Sportswear SK, s.r.o., SNP 1249/62, 058 01 Poprad alebo bude tovar zaslaný priamo na adresu uvedenú v objednávke. V prípade uznanej reklamácie bude opravený tovar zaslaný bezplatne na adresu zákazníka, alebo mu budú vrátené peňažné prostriedky na účet.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je objednávateľom fyzická osoba, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č.102/2014 Z. z. má spotrebiteľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na email info@atexsport.sk alebo na adresu ATEX Sportswear SK, s.r.o., SNP 1249/62, 058 01  Poprad. Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke e-shopu: www.atexsport.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Tovar nesmie byť použitý, vypratý ani poškodený, (vyskúšať tovar je povolené) musí byť zabalený v originálnom obale, s visačkami, kompletný aj s príslušenstvom a doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe – faktúrou, ktorá musí obsahovať číslo účtu objednávateľa. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platba bude zaslaná bez zbytočného odkladu prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený požadovať od objednávateľa uvedenie tovaru do pôvodného stavu alebo odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré uvedie spotrebiteľ o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré objednávateľ poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Odoslaním objednávky objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nedáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre doručenie tovaru.

Registráciou zákazníka ako žiadateľa o novinky alebo akcie, zákazník automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom e-shope. Ak zákazník nebude mať záujem tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ukončiť ich zasielanie mailovým, či písomným oznámením predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí, ako aj súhlasí so zasielaním elektronických faktúr, ktoré mu budú doručené na email zadaný v objednávke, po potvrdení prevzatia zásielky od kuriérskej spoločnosti. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.